Editorial Board

 
    
  Co-Editors  
  Cathy W. S. Chen   Shih-Wen Hu  
  Department of Statistics, Feng Chia University, Taiwan   Department of Economics, Feng Chia University, Taiwan  
  E-mail: chenws@mail.fcu.edu.tw   E-mail: swhu@fcu.edu.tw  
         
  Advisory Editor      
 Arch G. Woodside  Kun-Huang Huarng 
 Department of Marketing, Boston College, U.S.A.  Department of International Trade, Feng Chia University, Taiwan 
    
 

Executive Editor

 
 Chien-Wen Chen   
 Department of Business Administration, Feng Chia University, Taiwan   
    
 

Associate Editors

 
 David A. Bessler Wai-Sum Chan 
 

Department of Agricultural Economics, Texas A&M University, U.S. A.

Department of Finance, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

 
    
 Sheng-Syan Chen Chi-Chur Chao 
 

Department of Finance, National Taiwan University, Taiwan

Graduate School of Business, Deakin University, Australia

 
    
 Yin-Wong Cheung Su-Jane Chen 
 

Department of Economics and Finance, City University of Hong Kong, Hong Kong

Department of Finance, Metropolitan State University of Denver, U.S.A.

 
    
 Richard Gerlach Hung-Gay Fung 
 

Discipline of Business Analytics, The University of Sydney, Australia

College of Business Administration, University of Missouri-St. Louis, U.S.A.

 
    
 Gene C. Lai  Ching-Chong Lai 
 

Department of Finance, Insurance, and Real Estate, Washington State University, U.S.A.

 

Institute of Economics, Academia Sinica, Taiwan

 
    
 Luiz Moutinho  Monle Lee 
 

Department of Management, University of Glasgow, U.K.

 

School of Business and Economics, Indiana University South Bend, U.S.A.

 
    
 Jeffrey S. Pai Hung-Jen Wang 
 

The Warren Centre for Actuarial Studies and Research, University of Manitoba, Canada

Department of Economics, National Taiwan University, Taiwan

 
    
 Mike K. P. So Jyh-Lin Wu 
 

Department of Information Systems, Business Statistics and Operations Management, Hong Kong University of Science & Technology, Hong Kong

Institute of Economics, National Sun Yat-Sen University, Taiwan

 
    
 Cheng-Chen Yang   
 

Institute of Economics, Academia Sinica, Taiwan

 

 
    
     
  

 

 
    
 

Editorial Assistant

 
 Yi-Ju Su  
     
 Back